Preskočiť na obsah

Svätý Ján Pavol II: Mária a povolanie

POSOLSTVO PÁPEŽA JÁNA PAVLA II. K 25. SVETOVÉMU DŇU MODLITIEB ZA POVOLANIA (1987)

Deň povolaní nadobúda osobitný význam v kontexte mariánskeho roka, ktorý zhromažďuje všetkých, pastierov a veriacich, okolo Márie, Matky Vykupiteľa, vzoru všetkých “povolaných” a prostredníčky povolaní.

Každý z povolaných, ktorý upriamuje svoj pohľad na Máriu, v nej nachádza dokonalý vzor pre poznanie Božieho plánu; pre rozhodné nasledovanie Pána podľa jeho vôle; pre pokorné a radostné prijímanie obetí spojených s touto voľbou služby a lásky (porov. Lk 1, 28-38; Jn 19, 25).

Veriace spoločenstvo, plniac si svoju povinnosť v súvislosti so starostlivosťou o povolania, vidí v Presvätej Bohorodičke Márii tú, ktorá “nám svojím mnohorakým príhovorom naďalej získava dary večnej spásy” (Lumen gentium, 62) – a teda aj dary povolaní – a vzýva ju ako Matku všetkých povolaní. Ona totiž s materinskou láskou spolupracuje na obnove a formácii synov a dcér Cirkvi.

Slová, ktoré jej Ježiš povedal z kríža: “Žena, hľa, tvoj syn”, a učeníkovi: “Hľa, tvoja matka” (Jn 19, 26-27), sú slová, ktoré určujú Máriino miesto v živote Kristových učeníkov a vyjadrujú jej nové duchovné materstvo v poriadku milosti, pretože ona prosí o dar Ducha Svätého, ktorý zrodí nových Božích synov (porov. Redemptoris Mater, 44).

Obráťme teda svoj pohľad na Máriu, aby sme videli a obdivovali nielen tú, ktorá vyvolená, predpovedaná, pripravená a povolaná lepšie ako ktokoľvek iný odpovedala na osobitné povolanie, ktorého predmetom ju Boh urobil, ale aj tú, ktorá viac ako ktokoľvek iný zaručuje, aby sa plán spásy dostal ku každému človeku podľa podivuhodnej dispozície Boha, ktorý všetkých povoláva k spolupráci s ním (porov. 1 Tim 2, 4). Márii, Matke Božej milosti, zverujem povolania. Nech je nová jar povolaní, ich nárast v celej Cirkvi, v našej dobe a v celom svete osobitným dôkazom jej materinskej prítomnosti v Kristovom tajomstve a v tajomstve jeho Cirkvi.