Ga naar de inhoud

St. Johannes Paulus II: Ga naar buiten om Jezus de Verlosser te ontmoeten!

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID JOHANNES PAULUS II VOOR DE 37E WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN

“Ik heb jullie geschreven, jongemannen, omdat jullie sterk zijn, en het woord van God in jullie blijft, en jullie de boze hebben overwonnen” (1 Joh. 2-14).

Het mysterie van Gods liefde “verborgen voor eeuwen en generaties” (Kol 1,26) wordt ons nu geopenbaard in het “woord van het kruis” (1 Kor 1,18) dat, wonend in jullie, dierbare jongeren, jullie kracht en licht zal zijn en jullie het mysterie van de persoonlijke roeping zal openbaren. Ik ken je twijfels en je vermoeienissen, ik zie je met een ontmoedigd gezicht, ik begrijp de angst die je overvalt voor de toekomst. Maar ik heb ook in mijn geest en in mijn hart het feestelijke beeld van zoveel ontmoetingen met u op mijn apostolische reizen, waarin ik getuige ben geweest van de oprechte zoektocht naar de waarheid en de liefde die in ieder van u blijft.

De Heer Jezus heeft Zijn tent in ons midden opgeslagen en vanuit Zijn Eucharistische woonplaats herhaalt Hij tot iedere man en vrouw: “Komt allen tot Mij die belast en verdrukt zijt, en Ik zal u troosten” (Mt 11,28).

Beste jongeren, ga naar buiten om Jezus de Verlosser te ontmoeten. Heb Hem lief en aanbid Hem in de Eucharistie. Hij is aanwezig in de Heilige Mis die het kruisoffer sacramenteel tegenwoordig stelt. Hij komt tot ons in de Heilige Communie en blijft in de tabernakels van onze Kerken, omdat Hij onze vriend is, vriend van allen, vooral van jullie, jongeren, die zo behoefte hebben aan vertrouwen en liefde. Van hem kunnen jullie de moed putten om zijn apostelen te zijn in deze bijzondere historische stap: het jaar 2000 zal zijn zoals jullie, jongeren, het willen hebben. Na zoveel geweld en onderdrukking moet de wereld “bruggen bouwen” om zich te verenigen en te verzoenen; na de cultuur van de mens zonder roeping hebben we mannen en vrouwen nodig die in het leven geloven en het aanvaarden als een roeping die van boven komt, van die God die, omdat hij liefheeft, roept; Na het klimaat van achterdocht en wantrouwen dat menselijke relaties corrumpeert, zullen alleen moedige jonge mensen, met een geest en een hart die openstaan voor hoge en edelmoedige idealen, in staat zijn om schoonheid en waarheid in het leven en de menselijke relaties te herstellen. Dan zal deze Jubeltijd werkelijk een “jaar van de genade van de Heer” zijn voor allen, een roepingsjubeljaar.