Opleiding – Wat is roeping?

EEN ROEPING ONDERZOEKEN

WAT IS HET? Om het te kunnen onderzoeken, moet men eerst weten wat het is.

Het is een daad van mysterieuze voorliefde van de kant van Jezus jegens een ziel die Hij roept tot het priesterschap of het religieuze leven.

De roeping bestaat uit deze drie elementen:

  • De jongere heeft een juiste intentie, die erin bestaat ervan overtuigd te zijn dat voor hem de religieuze staat of het priesterleven hem beter, perfecter en zekerder naar het bereiken van zijn uiteindelijke doel zal leiden. Bijgevolg zal hij de religieuze of priesterlijke status kiezen om bovennatuurlijke redenen en niet om redenen van materieel of natuurlijk belang.
  • Getooid te worden met die intellectuele gaven, die moreel en fysiek noodzakelijk voor de staat die je wilt omarmen.
  • Dat hij wordt toegelaten door de overste van het bisdom of van de religie waartoe hij wil toetreden. Niets anders lijkt te vragen om het kerkelijk recht dat in Canon 538 zegt:

“Iedere katholiek die vrij is van belemmeringen, die door de juiste intentie is bewogen en die geschikt is om aan de religieuze verplichtingen te voldoen, kan tot de religie worden toegelaten” (dat wil zeggen, die in staat is om de regels, boetedoeningen en andere plichten na te leven).

De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld door degenen die de macht hebben om hem tot de religie of het bisdom toe te laten, dat wil zeggen de oversten.

Het is daarom geen kwestie van voelen, maar veeleer van begrijpen met het begrip, verlicht en verheven door genade, dat voor mij, met al mijn gebreken, zwakheden, eisen, spirituele verlangens, karakter en omstandigheden, het religieuze leven het beste is om mij te redden, om heilig te zijn of om een ​​leven te leiden dat het waard is om geleefd te worden.

We kunnen besluiten door te bevestigen dat: men een roeping heeft wanneer men (moreel) ervan overtuigd is dat het religieuze leven het leven is dat ons het beste zal leiden naar het doel waarvoor God ons geschapen heeft, op voorwaarde dat we de vereiste voorwaarden hebben en toegelaten zijn door de superieuren.

Andere voorwaarden, geschenken die nodig zijn voor degenen die zich aan God willen toewijden:

  • Intelligentie: Dat hij in staat is om de studies te doen die vereist zijn door de Orde die hij wil omarmen. Een gewone intelligentie kan voldoende zijn; hoogstens kan worden gevraagd om iets hoger te zijn dan middelmatigheid. Meer eisen zou niet eerlijk zijn. Gezond verstand is vaak meer waard dan veel intelligentie.
  • Wilskracht: Je hoeft je niet overdreven of uitsluitend op intelligentie te concentreren. Wat het meest waardevol is, is de wil, het goede karakter van de jongen, zijn opofferingsgezindheid, de kracht om zichzelf te overwinnen, de overwinning van menselijk respect, volgzaamheid in gehoorzaamheid, de oprechte achting van zijn nietigheid. Deze eigenschappen zijn een goed teken van een serieus karakter en tonen een reeks van geestelijke volwassenheid die een zekere garantie is voor volharding en ernst in toekomstig priesterwerk.

Als een jongen volgzaam is, de wil heeft om te studeren (zelfs als het hem wat kost), hij een goed karakter heeft, hij oprecht is, hij een echte gebedsgeest heeft, hij zijn leeftijdsgenoten beïnvloedt, hij weet hoe hij het apostolaat moet doen, hij offers brengt aan God en voor zijn geestelijk leven is hij puur … al deze gaven verzameld in een nogal middelmatige intelligentie zullen een religieus optimum krijgen.

Het is niet gemakkelijk om een ​​nauwkeurig oordeel te vellen over de intelligentie van een jonge man van een jaar of zestien. Het is niet ongewoon dat zijn intelligentie nog niet volledig is ontwikkeld. Aan de andere kant kan de wil met iets meer zekerheid worden beoordeeld. Het is voldoende om de jongen te kennen, over hem te horen, hem te zien terwijl hij speelt of terwijl hij het gewone doet om te ontdekken of zijn persoonlijkheid geschikt is.

 

  • Lichamelijke gaven: Over het algemeen kan worden gezegd dat de gewone gezondheid, dat wil zeggen de gezondheid die wordt genoten door jonge mensen die “gezond zijn”, voldoende is. Een heel bijzondere robuustheid is niet nodig, een absolute beheersing van de zenuwen, een natuur die volledig vrij is van enige fysieke zwakte. Hoe gezond je ook bent, er zal bijna altijd een kleine afwijking, een aanleg, een defect in de organische functies worden gevonden.

Waar goed op moet worden gelet, is dat de jongere niet wordt toegelaten als hij niet alleen fysiek maar ook moreel nog niet goed ontwikkeld is. Met andere woorden, het is noodzakelijk dat de jonge man een jonge man is en geen kind; dat hij een enigszins volwassen oordeel heeft, dat een echte garantie geeft om de stap die hij zet te begrijpen en waar hij afstand van doet. Je moet begrijpen tot hoeveel energieën je in staat bent en de stap bewust zetten, niet met je ogen dicht. Ik wil niet zeggen dat je het kwaad kent of hebt ervaren. Jeugd manifesteert zich niet alleen in zonde of in bepaalde gevaarlijke impulsen, maar in vele andere dingen die het nog levendiger individu een zekere ernst en volwassenheid geven. Het is geen kwestie van leeftijd. Op sommige plaatsen zijn jongens van dertien al jonge mannen; Aan de andere kant zijn anderen in dezelfde regio op zestienjarige leeftijd nog steeds kinderen, zowel fysiek als moreel.

Deze jonge mensen die zo zijn voorbereid, zullen de verleidingen van het noviciaat weten te overwinnen, ze zullen het belang van die jaren van vorming begrijpen en zullen zichzelf persoonlijk kunnen vormen; ze zullen zich niet verwonderen over de afvalligheid van andere collega’s; Ze zullen niet kunstmatig of uiterlijk zijn in hun vorming en ze zullen zeker niet uitkomen met die flauwe zin waarin degenen die hun roeping zijn kwijtgeraakt vaak hun toevlucht zoeken: “Ik heb nooit een roeping gehad! Ik wist niet wat een roeping was!”.

MAAR NIET GENOEG: Wat tot nu toe is gezegd, is niet genoeg om ons zekerheid te geven in een roeping. Het is nog steeds vereist dat hij, zijn toestand kennende en overtuigd van de Wil van God, ondersteund door goddelijke genade, vrij en bewust met een wilsdaad zegt: “Ik wil!”

Jezus dringt zich niet op met geweld, maar hij wil vrijwilligers, Hij wil genereus gevolgd worden uit liefde en niet met geweld of omdat ze niet anders kunnen.

Degenen die voor roepingen werken, moeten altijd oppassen voor directe beïnvloeding van de wil van de jongere. Hij kan hem verlichten, de moeilijkheden wegnemen die voortkomen uit een beoordelingsfout, hem stap voor stap leiden gedurende de hele periode van zijn beslissing, maar op het beslissende punt moet de jongeman alleen met God worden gelaten. Hij moet de overtuiging hebben dat hij het is die beslist, dat de roeping uitsluitend aan God en aan zijn wil te danken is. Zo zal zijn roeping zijn, niet de roeping van die Vader of die Broeder.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *