Ga naar de inhoud

OPLEIDING- BRIEF VAN HL. JOHANNES PAULUS II AAN DE FAMILIE MONTFORT (n. 5-6)

Maria, eminent lid van het mystieke lichaam en moeder van de kerk

5. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt, Maria wordt “ook begroet als een zeer eminent en vrij uniek lid van de kerk en als haar prototype en uitstekend model in geloof en liefde” (Lumen Gentium, 53). De Moeder van de Verlosser is ook door hem verlost, uniek in haar onbevlekte ontvangenis, en ze is ons voorgegaan in het geloven en liefdevol luisteren naar het woord van God dat ons gelukkig maakt (vgl. Ib., 58). Dat is ook de reden waarom Maria ‘innig is verenigd met de kerk.

De Moeder Gods is een figuur van de kerk, zoals de heilige Ambrosius al leerde: in de volgorde van geloof, liefde en perfecte eenheid met Christus. Zeker, in het mysterie van de Kerk, die ook terecht moeder en maagd wordt genoemd, ging de Heilige Maagd Maria door met het laten zien van een eminente en unieke manier van het model van maagd en moeder “(ib., 63). Dezelfde Raad overweegt Maria als Moeder van de leden van Christus (vgl. Ib., 53, 62), en aldus riep Paulus VI haar als Moeder van de Kerk uit, de leer van het Mystieke Lichaam, die de vereniging van Christus met de kerk is ook het bijbelse fundament voor deze verklaring. ‘Het hoofd en de leden worden uit dezelfde moeder geboren’ (Verhandeling over de ware toewijding, 32, o.c., p. 30),daarin herinnert St. Louis Maria ons eraan. In die zin zeggen we dat de leden door het werk van de Heilige Geest verenigd zijn en geconfigureerd zijn met Christus het Hoofd, de Zoon van de Vader en van Maria, zodat “elke ware zoon van de Kerk God als Vader en Maria moet hebben als Moeder “(Het geheim van Maria, 11).

In Christus, de eniggeboren Zoon, zijn we waarlijk kinderen van de Vader en tegelijkertijd kinderen van Maria en van de kerk. In de maagdelijke geboorte van Jezus wordt de hele mensheid op de een of andere manier herboren. Op de Moeder van de Heer “kunnen deze woorden met meer waarheid worden toegepast dan op Paulus:” Mijn kinderen, voor wie ik opnieuw geboortepijnen heb, totdat ik Christus in u zie vormen “(Galaten 4:19) Ik geef elke dag geboorte, kinderen van God, zodat Jezus Christus, mijn Zoon, in de volheid van hun tijd in hen kan worden gevormd “( Verhandeling over ware toewijding, 33, oc, p. 31). Deze leer heeft zijn mooiste uitdrukking in gebed: “O Heilige Geest, geef me een grote toewijding en een grote neiging tot Maria, een stevige steun in haar baarmoeder en een vastberaden toevlucht tot haar genade, zodat je in haar Jezus vormt binnenin mij “(Het geheim van Maria, 67).

Een van de hoogste uitingen van de spiritualiteit van Saint Louis Maria Grignion de Montfort verwijst naar de identificatie van de gelovigen met Maria in haar liefde voor Jezus, in haar dienst voor Jezus. Mediteren over de bekende tekst van Sint-Ambrosius: “Moge de ziel van Maria in ieder de Heer verheerlijken; moge de geest van Maria in ieder zijn God verheerlijken” (Expos. In Luc., 12, 26: PL 15, 1561), schrijft: “Hoe gezegend is een ziel wanneer … zij volledig bezeten en beheerst wordt door de geest van Maria, die een zachte en sterke geest is, jaloers en voorzichtig, nederig en onverschrokken, puur en vruchtbaar ! ”  (Verhandeling over ware toewijding, 258, o.c., p.162). Mystieke identificatie met Maria is volledig gericht op Jezus, zoals uitgedrukt in het gebed: Een van de hoogste uitingen van de spiritualiteit van Saint Louis Maria Grignion de Montfort verwijst naar de identificatie van de gelovigen met Maria in haar liefde voor Jezus, in haar dienst voor Jezus. Mediteren over de bekende tekst van Sint-Ambrosius: “Moge de ziel van Maria in ieder de Heer verheerlijken; moge de geest van Maria in ieder zijn God verheerlijken” (Expos. In Luc., 12, 26: PL 15, 1561), schrijft: “Hoe gezegend is een ziel wanneer … zij volledig bezeten en beheerst wordt door de geest van Maria, die een zachte en sterke geest is, jaloers en voorzichtig, nederig en onverschrokken, puur en vruchtbaar ! ” (Verhandeling over ware toewijding, 258, o.c., p.162). Mystieke identificatie met Maria is volledig gericht op Jezus, zoals uitgedrukt in het gebed”(Het geheim van Maria, 68).

Heiligheid, perfectie van naastenliefde

6. In de grondwet van Lumen Gentium staat ook: “De kerk in de Heilige Maagd heeft de volmaaktheid al bereikt, zonder vlek of rimpel (vgl. Ef. 5:27). In plaats daarvan streven gelovigen er nog steeds naar om de zonde te overwinnen om erin te groeien daarom richten ze hun ogen op Maria, die schittert voor de hele gemeenschap van de uitverkorene en als model van alle deugden “(nr. 65). Heiligheid is de perfectie van naastenliefde, van liefde voor God en de naaste, dat het doel is van het hoofdgebod van Jezus (vgl. Mt 22:38), en het is ook het grootste geschenk van de Heilige Geest (vgl. 1 Kor 13 13). Zo presenteert Saint Louis Mary in zijn Canticles achtereenvolgens aan de gelovigen de voortreffelijkheid van naastenliefde (Canticle 5), het licht van het geloof (Canticle 6) en de stevigheid van hoop (Canticle 7).

In de spiritualiteit van Montfort wordt de dynamiek van naastenliefde vooral uitgedrukt door het symbool van slavernij tot liefde voor Jezus, naar het voorbeeld en met de moederlijke hulp van Maria. Het gaat over volledige gemeenschap in de kenosis van Christus; communie leefde met Maria, intiem aanwezig in de mysteries van het leven van de Zoon: “Er is ook niets onder christenen dat ons tot Jezus Christus en zijn heilige Moeder maakt, en tot vrijwillige slavernij, naar het voorbeeld van Jezus Christus zelf, die “nam de vorm aan van een slaaf” (Fil. 2, 7) voor onze liefde en die van de Heilige Maagd, die de dienstknecht en de slaaf van de Heer werd genoemd. De apostel wordt met de hoogste eer “dienstknecht van Christus” genoemd (Gal. 1:10). Christenen worden vaak genoemd in de Heilige Schrift, servi Christi “( Verhandeling over ware toewijding, 72, oc, p. 55).

Inderdaad, de Zoon van God, die door gehoorzaamheid aan de Vader in de Menswording in de wereld kwam (vgl. Hb 10,7), vernederde zich daarna door gehoorzaam te worden tot aan de dood en de dood aan het kruis (vgl. Fil 2, 7-8) . Maria kwam overeen met de wil van God met de totale toewijding van zichzelf, lichaam en ziel, voor altijd, van de aankondiging tot het kruis en van het kruis tot de veronderstelling. Zeker, tussen de gehoorzaamheid van Christus en de gehoorzaamheid van Maria is er een asymmetrie die wordt bepaald door het ontologische verschil tussen de goddelijke Persoon van de Zoon en de menselijke persoon van Maria, die ook de exclusiviteit volgt van de heilzame letterlijke werkzaamheid van de gehoorzaamheid van Christus, van wie zijn eigen Moeder de genade ontving om God volledig te kunnen gehoorzamen en zo mee te werken aan de missie van haar Zoon.

Daarom moet de slavernij van liefde worden geïnterpreteerd in het licht van de bewonderenswaardige uitwisseling tussen God en de mensheid in het mysterie van het vleesgeworden Woord. Het is een echte uitwisseling van liefde tussen God en zijn schepsel in de wederkerigheid van totale zelfgave. “De geest van deze toewijding … bestaat erin de ziel innerlijk afhankelijk en tot slaaf te maken van de Heilige Maagd en Jezus door haar” (The Secret of Mary, 44). Paradoxaal genoeg maakt deze “band van liefde”, deze “band van liefde” de mens volledig vrij, met de ware vrijheid van de kinderen van God (vgl. Verhandeling over ware toewijding, 169). Het gaat erom jezelf helemaal aan Jezus te geven, te reageren op de liefde waarmee hij ons eerst heeft liefgehad. Iedereen die in deze liefde leeft, kan net als Sint Paulus zeggen: “Ik leef niet meer, maar het is Christus die in mij leeft” (Galaten 2:20).