Nieuwsbrief oktober 2021

OPLEIDING- HET IS NODIG OM ROEPINGEN TE TESTEN

TITEL: HET IS NODIG OM ROEPINGEN TE TESTEN

De jonge man die, onder onze leiding en met onze hulp, een besluit neemt voor het religieuze leven of voor het priesterschap, mag niet aan zichzelf worden overgelaten, noch mag men geloven dat verder werk van onze kant in zijn ziel nutteloos zou zijn . Het is noodzakelijk dat de roeping verzekerd is, diepgeworteld is in de overtuiging, gevoed wordt door gebed, gesprek en apostolaat, en tenslotte beproefd wordt.

We zeggen dat het uiteindelijk moet worden getest, dat wil zeggen, ten slotte, wanneer de roeping niet langer een tere plant is maar in een boom verandert, dat wil zeggen, wanneer de jongere beseft wat hij doet en de tijd hem de mogelijkheid heeft gegeven om in zijn hart het hele complex van verplichtingen, spirituele vreugden en opofferingen op te nemen die hij zal moeten ervaren in het nieuwe soort leven dat hij vrijelijk heeft gekozen.

Het is handig om de zaak vanaf het begin serieus te nemen en dat kan heel goed zonder het gevoel te geven dat je hem wilt beïnvloeden.

“Werkelijk? Heb je een roeping? Het zou een grote genade van God zijn. Ik wens je dat, dat je daar kunt komen, want in werkelijkheid zou je een gelukkige jonge man zijn. Maar, vertel me een beetje, hoe kwam die gedachte bij je op?” En zo komt alles rustig en oprecht en met een zeker gevoel van vriendschap en vertrouwen naar buiten en kan tegelijkertijd de zaak rustig worden onderzocht. De jonge man zal je vriend zijn en als hij je oprechtheid ziet, zal hij zich openen, ervan overtuigd dat hij goed geleid zal worden door zichzelf in jouw handen te leggen.

 

VERPLICHTING OM DE ROEPING TE VOLGEN

 Hij die een ware roeping heeft, denkt die niet te volgen omdat hij verplicht is, maar omdat hij zelf zijn ideaal zo snel mogelijk wil bereiken. Maar de duivel kan hem aanvallen met sterke verleidingen, waardoor het amusement van de wereld erg mooi lijkt en de opofferingen van het religieuze leven verschrikkelijk ondraaglijk.

Als hij na verloop van tijd ervan overtuigd raakt dat zijn beslissing in een moment van enthousiasme is genomen en dat het religieuze leven niet echt voor hem is om redenen die zijn geestelijke Vader goedkeurt, is het duidelijk dat hij niet zondigt als hij zich terugtrekt uit zijn beslissing. In dit geval lijkt uw beslissing die wordt getest niet goed gedaan of verkeerd.

Het ergste is wanneer de jonge man, overtuigd van het hebben van een ware roeping, deze niet wil volgen om menselijke en zinloze redenen of in een opwelling: “Ik hou van de wereld! Het stoort me om religieus te zijn. Het lijkt me dat ik mezelf voor gek zal zetten met de gewoonte. Ik wil het niet omdat ik het niet wil”. Dit zijn echte gebeurtenissen die plaatsvinden.

* Pater Iorio had dus gelijk in zijn Compendium Theologiae Moralis om zich op een vrij serieuze manier over deze kwestie uit te drukken1:

“Hij vraagt ​​zich af of hij zondigt en hoe hij zondigt die zich geroepen voelt tot het religieuze leven en de goddelijke roeping niet volgt.

“Ik antwoord: 1. Op zichzelf en strikt genomen zondigt hij op geen enkele manier omdat de goddelijke raadgevingen van zichzelf geen enkele verplichting opleggen, omdat ze juist hierin verschillen van de voorschriften.

“Ik antwoord: 2. Men kan echter nauwelijks een zonde verontschuldigen vanwege het gevaar voor altijd verloren te gaan. Bovendien zou hij een doodzonde begaan als hij ervan overtuigd zou zijn dat het enige middel dat hem nog rest om het eeuwige leven te bereiken, was de gevaren van de wereld te ontvluchten door religieus te worden.

* Vader Ferreres drukt zich echter met meer energie uit2:

“Verplicht de roeping tot het priesterschap het individu om het te volgen op straffe van doodzonde?

Het lijkt sommigen dat ze bevestigend moeten antwoorden wanneer er bepaalde tekenen van roeping zijn. Dit is te wijten aan de zeer ernstige gevaren om te verdwalen waarin iemand terechtkomt die, de goddelijke roeping veracht, op eigen initiatief een andere staat omarmt in de wereld “.

“Daarom zegt de heilige Alfonso María de Ligorio dat deze roeping zo belangrijk is dat het heil van de roeping en ook dat van vele gelovigen ervan afhangt.”

  En dan, in kleinere letters, na deze zin te hebben uitgesproken die op de zijne lijkt, vervolgt pater Ferreres:

Weer anderen maken een onderscheid tussen een dwingende roeping, waarmee God een verplichting tot gehoorzaamheid oplegt, en een uitnodigende roeping, waarmee God de klerikale staat uitnodigt, maar geen enge verplichting oplegt. Ze zeggen dat de eerste soort roeping serieus verplicht, terwijl de tweede niet … “

En deze manier van spreken over theologen zal ons niet verbazen als we bedenken hoe God in de praktijk velen keren nee hoort, op de toon en manier van een kleine rebel die een gunst van voorkeur die hem wordt aangeboden als een teken van immense liefde van de kant van zijn Verlosser verwerpt en veracht. En dit alles… in een opwelling… of vanwege het geheime verlangen om van het leven te genieten, of omdat wat een opoffering lijkt niet gewenst is. Als God straft betekent dat niet dat Hij onverschillig is.

 

1 Vol. II,  n.154.

2 Cf. Comp. Theol. Mor., vol. II, n.921.

Reacties zijn gesloten.