NIEUWSBRIEF – MEI 2022

De Eerwaarde Concepción Cabrera de Armida

 

De Eerwaarde Concepción Cabrera de Armida werd geboren in San Luís Potosí, Mexico (1862) en overleed in Mexico-Stad (1937). Zij was de echtgenote van Francisco de Armida (1884-1901) met wie zij 9 kinderen had.

 Ze was een model echtgenote en moeder. Ze is in de volksmond bekend als “Conchita”.

 Tijdens de Geestelijke Oefeningen die zij in 1889 deed, kreeg zij een sterke ingeving die haar voor het leven getekend heeft: “Jouw zending is het redden van zielen”. Zij stichtte en bevorderde de “Werken van het Kruis”: “Apostelschap van het Kruis” (1895), “Zusters van het Kruis van het Heilig Hart van Jezus” (1897), “Verbond van Liefde met het Hart van Jezus” (1909), “Broederschap van Christus de Priester” (1912), enz. In 1914 werkte hij, samen met de Eerwaarde Fr. Félix Rougier, mee aan de oprichting van de Missionarissen van de Heilige Geest.

Geestelijke Moeder van de zielen, vooral van de priesters:

 Concepción Cabrera de Armida, geleid door de Heer, werd zich er steeds meer van bewust een moeder van zielen te zijn en, op een bijzondere manier, een geestelijke moeder van priesters. Deze grote verlangens, in haar hart gewekt door de Heer, werden een leven van echtelijke harmonie met Hem, deelhebbend aan Zijn zelfde priesterlijke offergave.

Haar geestelijk moederschap was aanvankelijk gericht op het heil en de heiliging van alle verlosten, zoals de Heer haar te kennen had gegeven: “Gij zult mij vele zielen schenken” “gij zult vele zielen redden”, “duizenden zielen zullen door uw handen gaan om ze Mij aan te bieden” “vele zielen zullen profiteren van de gunsten die Ik voor u heb gedaan” “heb de zielen lief zoals Ik hen liefheb”.

Conchita is niet op zichzelf gericht, maar op het welzijn van anderen, in navolging van de liefde van Christus. De liefde voor de zielen werd concreet in het verlangen naar de heiliging van de priesters: “Jullie zijn bestemd voor de heiliging van de zielen, vooral van die van de priesters”.

Daarom moet Conchita’s hart de moederlijke tederheid weerspiegelen die Christus in Maria vond: “Deze moederlijke tederheid, afgeleid van die van Maria, kom ik zoeken in uw moederlijk hart en in de harten van uw volk”. Hieruit zal Conchita de noodzaak afleiden Maria na te volgen in haar edelmoedige trouw en haar onsterfelijkheid met Christus: “Mijn Moeder, heilige Maagd, geef mij uw Hart en uw hartslagen, opdat ik moge weten hoe ik Jezus moet liefhebben”.

Conchita’s leven is gewijd aan de heiliging van priesters, als gevolg van het delen van de ervaringen en liefdes van Christus de Priester. Dit was de opdracht die zij van de Heer had ontvangen: “door jou zullen vele priesters in vuur en vlam worden gezet met liefde en pijn”. “Ik heb jullie dikwijls gevraagd jezelf voor hen op te offeren, hen te ontvangen als je eigen, vanwege Maria’s weerspiegeling in jullie”.

Eigenaardigheden van Conchita’s geestelijk moederschap in relatie tot priesters

Conchita’s geestelijk leven is geheel priesterlijk. Zij leeft van de liefde van Christus de Priester of van zijn Hart. Het is de Heer zelf die haar besmet met de liefde voor priesters en haar tegelijkertijd de bestaansreden van de priesterlijke bedienaar uitlegt, zijn proces van transformatie in Christus en zijn eisen van heiligheid. Zijn “lot” is dus een slachtoffer te worden voor de heiliging van priesters. Het is een soort geestelijk moederschap, in navolging van Maria’s moederschap. Daarom wilde ze dat alle priesters brandden van apostolische ijver.

Zij werd zich bewust van haar geestelijk moederschap tegenover de priesters, geleid door de aanwijzingen van de Heer: “Je zult een verborgen geestelijke moeder zijn… Je zending is helemaal van het kruis en helemaal verborgen”.

Hoofddoel: de heiliging van priesters:

Dit is de bedoeling die de Heer onderstreept: “Ik heb heilige priesters nodig, die in de handen van de Heilige Geest de grote hefboom zullen zijn die de gematerialiseerde en zinnelijke wereld zal opheffen. Kom, dochter, help me om mijn wens te vervullen. Er is een kruistocht nodig om de slechte priesters te redden; zij moeten geheiligd worden door hun ijver te activeren en de goddelijke liefde in hen aan te wakkeren”.

“Zien jullie niet dat zij een afspiegeling van Mijn Vader moeten zijn, een volmaakte imitatie van Mij, andere Jezus? Ik sta erop en zal blijven staan op dit hoofdpunt van uw zending op aarde: de priesters”.

 

Conchita’s toewijding voor dit moederschap, liefde voor priesters verenigd met de offergave van Christus:

Conchita’s verplichtend antwoord zal voortdurend en blijvend zijn: “Ik heb alles geofferd, in vereniging met mijn goddelijk en allerbeminnelijkst Woord, voor de priesters die het goddelijk Hart zo dierbaar zijn. Ik ben van hen, ik ben hun brandhout, en tot de laatste pijn en adem van mijn bestaan, zal ik het hun aanbieden. Oh sublieme missie van pijn en liefde die ik niet verdien! Dank U, mijn God, en in alle priesters zal ik U zien, Hoge en Eerste Priester die ik zo graag wil liefhebben”, ik voel dat ik niet tevreden ben met de strijd om mijzelf te heiligen, maar ik verlang ernaar om aan Jezus te geven en door Hem en met Hem, in hetzelfde offer, te heiligen wat Hij het meest liefheeft, zijn geliefde priesters in al hun hiërarchieën, de Kerk in gewicht”.

De Eerwaarde Concepción Cabrera de Armida werd geboren in San Luís Potosí, Mexico (1862) en overleed in Mexico-Stad (1937). Zij was de echtgenote van Francisco de Armida (1884-1901) met wie zij 9 kinderen had.

Ze was een model echtgenote en moeder. Ze is in de volksmond bekend als “Conchita”.

Tijdens de Geestelijke Oefeningen die zij in 1889 deed, kreeg zij een sterke ingeving die haar voor het leven getekend heeft: “Jouw zending is het redden van zielen”. Zij stichtte en bevorderde de “Werken van het Kruis”: “Apostelschap van het Kruis” (1895), “Zusters van het Kruis van het Heilig Hart van Jezus” (1897), “Verbond van Liefde met het Hart van Jezus” (1909), “Broederschap van Christus de Priester” (1912), enz. In 1914 werkte zij, samen met de Eerwaarde Fr. Félix Rougier, mee aan de oprichting van de Missionarissen van de Heilige Geest.

 Geestelijke Moeder van de zielen, vooral van de priesters:

Dat is de bedoeling waarop de Heer de nadruk legt: “Ik heb heilige priesters nodig, die in de handen van de Heilige Geest de grote hefboom zullen zijn die de gematerialiseerde en zinnelijke wereld opheft. Kom, dochter, help me om mijn wens te vervullen. Er is een kruistocht nodig om de slechte priesters te redden; zij moeten geheiligd worden door hun ijver te activeren en de goddelijke liefde in hen aan te wakkeren”.

“Zien jullie niet dat zij een afspiegeling van Mijn Vader moeten zijn, een volmaakte imitatie van Mij, andere Jezus? Ik sta erop en zal blijven staan op dit hoofdpunt van uw zending op aarde: de priesters”.

Conchita’s toewijding voor dit moederschap, liefde voor priesters verenigd met de offergave van Christus:

Conchita’s verplichtend antwoord zal voortdurend en blijvend zijn: “Ik heb alles geofferd, in vereniging met mijn goddelijk en allerbeminnelijkst Woord, voor de priesters die het goddelijk Hart zo dierbaar zijn. Ik ben van hen, ik ben hun brandhout, en tot de laatste pijn en adem van mijn bestaan, zal ik het hun aanbieden. Oh sublieme missie van pijn en liefde die ik niet verdien! Dank U, mijn God, en in alle priesters zal ik U zien, Hoge en Eerste Priester die ik zo graag wil liefhebben”, ik voel dat ik niet tevreden ben met de strijd om mijzelf te heiligen, maar ik verlang ernaar om aan Jezus te geven en door Hem en met Hem, in hetzelfde offer, te heiligen wat Hij het meest liefheeft, zijn geliefde priesters in al hun hiërarchieën, de Kerk in gewicht”.

Eucharistische dialoog voor de roepingen en de seminaristen

Eucharistische dialoog

voor de roepingen en de seminaristen

Eucharistische Dialoog

Om te bidden voor de roepingen en de seminaristen

op de vooravond van Zondag, de Goede Herder, de dag waarop we de intentie van ons klooster vieren.

O Jezus, Goede Herder, ontvang onze lof en onze nederige dankzegging voor alle roepingen die U, door uw Geest, voortdurend aan uw Kerk schenkt. Sta de bisschoppen, priesters, missionarissen en alle godgewijde personen bij; geef dat zij een voorbeeld mogen zijn van een authentiek evangelisch leven. Geef kracht en volharding in hun doel aan hen die zich voorbereiden op het heilig ambt en het godgewijde leven. Vermenigvuldig evangelisten om uw naam te verkondigen aan alle volkeren. Bescherm alle jongeren in onze gezinnen en gemeenschappen: geef hen de bereidheid en de vrijgevigheid om U te volgen. Richt je blik vandaag ook op hen en bel ze op. Geef aan allen die geroepen zijn de kracht om alles op te geven om alleen U te kiezen die liefde bent. Vergeef de niet-correspondentie en ontrouw van hen die U hebt gekozen.

Hoor, O Christus, onze gebeden door de voorspraak van Maria Allerheiligst, uw Moeder en Koningin der Apostelen. Moge zij die, omdat zij geloofd heeft en edelmoedig geantwoord heeft, de oorzaak is van onze vreugde, met haar aanwezigheid en haar voorbeeld hen begeleiden die U roept tot de volledige dienst van uw Rijk. Amen.

(Johannes Paulus II)

Jezus Christus de priester en de ministeriële priester

 1. Sinds wanneer zijn er priesters op aarde?

Sinds de mens mens is, zijn er priesters op aarde geweest, althans in hun fundamentele functie, die erin bestaat bemiddelaar te zijn tussen God en de mens, met name om offers te brengen, hetgeen de mens met God verenigt.

 1. Wat betekent het om priester te zijn?

Een priester is iemand die: “uit de mensen genomen en voor de mensen gewijd is voor de dingen die God toebehoren” (Heb 5:1). De priester is een brug in twee richtingen: hij verenigt God met de mensen en hij verenigt de mensen met God. “Pontifex” betekent dat hij bruggen bouwt, daarom wordt gezegd dat de priester een Pontifex is, omdat hij de twee oevers van de Schepper en het schepsel verenigt.

 1. Wat is de belangrijkste functie van de priester?

De priester is gewijd: “om gaven en offers te brengen voor de zonden” (Hebr. 5:1). Vandaar dat de hoofdactiviteit van de priester het brengen van offers is. Zonder priester is er geen offer, en zonder offer is er geen priester. Daarom hebben noch de Joden, noch de Mohammedanen, noch de meeste Protestanten priesters, omdat zij geen offer hebben. Ze hebben alleen leraren, maar geen priesters.

 1. Waarom is Hij uitverkoren uit de mensen?

Hij is uit de mensen uitverkoren opdat Hij medelijden zou hebben met de mensen en niet zou schrikken van menselijke ellende: “opdat Hij medelijden zou hebben met de ongeletterden en de dwalenden, daar Hij zelf door zwakheid omgeven is, en vanwege zijn zwakheid uit Zichzelf offers moet brengen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het volk” (Hebr. 5, 2-3). Als engelen priesters waren, konden ze geen medelijden hebben met mensen.

 1. Kan iedereen priester worden?

Nee, niet zomaar iedereen kan priester worden. De priester moet door God geroepen zijn: “niemand neemt deze eer op zich dan hij die door God geroepen is, zoals Aäron was” (Hebr. 5, 4). Daarom moeten wij altijd bidden om een toename van priesterlijke en religieuze roepingen, zoals Jezus zelf ons heeft geleerd: “De oogst is overvloedig, maar de arbeiders zijn weinigen. Bidt dan de Heer van de oogst om arbeiders in zijn oogst uit te zenden” (Mt 9, 37-38).

 1. Wie is de Hoge, Eeuwige en Enige Priester?

Jezus Christus, onze Heer, is de Hoge, Eeuwige en Enige Priester, omdat Hij in zijn goddelijke Persoon, de tweede van de Gezegende Drie-eenheid, de goddelijke natuur en de menselijke natuur verenigt, waardoor Hij in Zichzelf God en mens, mens en God verenigt. Op deze wijze verenigt hij volmaakt God met de mens en de mens met God.

Litanie van Jezus Christus, Priester en Slachtoffer

 1. Wat zijn de kenmerken van Jezus Christus, de Priester?

De voornaamste kenmerken van Jezus Christus, Hogepriester, zijn:

– Hij is een man zoals wij;

          – Hij is door God met een eed geroepen tot priesterlijke functies;

          – Hij is gewijd met de volheid van de zalving van de goddelijkheid zelf;

          – Hij is een heilige priester;

          – Hij is een onsterfelijke priester;

          – Hij is uniek in de geschiedenis van het priesterschap.

1°- Man

 1. Waarom is de eerste voorwaarde voor een priester dat hij een man moet zijn?

Omdat hij een bemiddelaar moet zijn. Hij mag niet meer zijn dan de mens, noch minder dan de mens. Hij moet deel uitmaken van het volk dat hij vertegenwoordigt, om een bemiddelaar – mediator – te zijn tussen God en het volk. God is geen priester: “Er is geen middelaar, en God is één” (Gal. 3, 20). De Zoon van God, het Woord, wordt mens om priester te zijn. Het einde van de menswording is de verlossing, die Christus volbrengt door het offer van het kruis.

Litanie van Jezus Christus, Priester en Slachtoffer

 1. Is Hij in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde?

Hij is: “Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartige en getrouwe hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Want door het lijden beproefd zijnde, is hij in staat hen te helpen die beproefd worden” (Hebr. 2, 17-18). “Want wij hebben geen hogepriester die niet met onze zwakheden kan meevoelen, maar die in alle opzichten beproefd wordt, gelijk wij, behalve in de zonde” (Hebr. 4:15). Daarom moeten wij een absoluut en totaal vertrouwen hebben in Jezus Christus: “Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd” (Hebr. 4:16). Hij is onze priester!

 1. Waar werd hij priester gemaakt?

De heilige Bonaventura zegt: “In de schoot van de Maagd heeft hij de priesterlijke gewaden aangetrokken om onze Paus te zijn”.

2°- Afgeroepen

 1. Hoe weten we dat hij geroepen was?

Want de Heilige Schrift openbaart het ons: “Ook Christus heeft zich de heerlijkheid van het hogepriesterschap niet toegeëigend, maar Hij heeft die gekregen van Hem die tot Hem gezegd heeft: ‘Gij zijt mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt’. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: “Gij zijt priester tot in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek”” (Hebr. 5, 5-6). Hij was “door God verklaard tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek” (id.10).

 1. Waarom behoudt God zich het recht voor degenen te kiezen die zich met goddelijke zaken moeten bezighouden?

Omdat het gaat om het uitvoeren van heilige functies, zeer bijzonder, uniek onder alle sociale functies. Als iemand in een opwelling zijn priesterlijke functies zou uitoefenen, zou hij het priesterschap niet lang volhouden. Indien iemand, zonder geroepen te zijn, zichzelf de priesterlijke investituur zou toeschrijven, zou hij een indringer en een usurpator zijn. De priester, die de middelaar is tussen hemel en aarde, moet in het bijzonder de hemel welgevallig zijn. Daarom behoudt God zich het recht voor hem te kiezen.

3º – Gewijd

 1. Wat is er nog meer nodig om priester te zijn, behalve een man te zijn en door God geroepen te zijn?

Het is noodzakelijk om een gewijde priester te zijn. Zoals gezegd, werd Jezus Christus priester gewijd in de schoot van de Maagd, omdat daar de menselijke natuur hypostatisch, dat wil zeggen persoonlijk, verenigd werd met de persoon van het Woord. Daar werd de mensheid van Christus door God gezalfd met de goddelijkheid van het Woord. Het Woord is de wezenlijke Chrism, omdat Hij wezenlijk God is. Wanneer het Woord de mensheid van Christus aanraakt, wijdt en zalft het Hem als de Ene, Substantiële en Totale Priester, omdat Hij de enige mens is die in persoonlijk contact is gebracht met God die intiem en totaal zijn ziel en lichaam is binnengedrongen, waardoor Hij een essentiële Priester is geworden vanaf het moment van de Menswording.

 1. Wat is priesterlijke wijding?

De wijding is de specifieke deelname aan het priesterschap van Christus, waardoor de priester officieel en publiekelijk bestemd wordt om zijn priesterambt uit te oefenen.

Litanie van Jezus Christus, Priester en Slachtoffer

4e – Heilig

 1. Is heiligheid een van de eigenschappen van het priesterschap van Jezus Christus?

Ja, dat is het wel. Heiligheid siert Christus de Priester op een wezenlijke wijze: “Zo is de Hogepriester die ons past: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars, verheven boven de hemelen” (Hebr. 7,26).

Heilig, zoals de engel Gabriël al aan de Maagd Maria had aangekondigd: “…de Zoon die verwekt wordt, zal heilig zijn…” (Lc. 1, 35). “(Lc 1:35).

Onschuldig, die in staat zal zijn tot zijn vijanden te zeggen: “Wie van u zal mij van zonde beschuldigen?

Onbevlekt, vrij van erfzonde en persoonlijke zonde, onbesmet: “die niet elke dag offers hoeft te brengen, eerst voor zijn eigen zonden zoals die hogepriesters deden, en daarna voor de zonden van het volk…” (Heb 7, 27).

5º – Onsterfelijk

 1. Waarom zal Jezus de Priester nooit sterven?

Jezus de Priester zal nooit sterven omdat hij onsterfelijk is, omdat zijn priesterschap eeuwig is. Alle priesters, van alle hiërarchieën en van alle godsdiensten, hebben zich onophoudelijk moeten vernieuwen. Jezus Christus niet, want Hij sterft niet. Hij stierf eenmaal om het offer aan het kruis te volbrengen, en na de opstanding blijft Hij, door zijn priesters, hetzelfde offer brengen. Het priesterschap ingesteld door de menselijke wet is sterfelijk; dat ingesteld door de goddelijke wet is onsterfelijk; Christus is Priester op deze tweede wijze: “niet door de wet van vleselijke verjaring, maar naar de kracht van een onverwoestbaar leven” (Heb 7:16). Jezus Christus, “opgewekt uit de doden, sterft niet meer, de dood heeft geen heerschappij meer over Hem” (Rom 6,9), en “heeft een eeuwigdurend priesterschap, omdat Hij eeuwig duurt” (Heb 7,24).

6º – Uniek

 1. Waarom is Jezus Christus de enige Priester?

Omdat hij een priester is “naar de gelijkenis van Melchisedek” (Heb 7:15). Elders zegt de Vader tot hem: “Gij zijt priester tot in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek” (Hebr. 5, 6). Dat wil zeggen, zoals die Koning van Salem, is Jezus Christus tegelijk Koning en Priester. Hij heeft geen genealogie, omdat hij geen vader heeft volgens de menselijke genealogie, noch moeder volgens de goddelijke genealogie: “Zonder vader en moeder, zonder genealogie van zijn dagen of einde van zijn leven, is hij gelijk aan de Zoon van God, die Priester is tot in eeuwigheid” (Hebr. 7, 3). Hij is Koning der gerechtigheid, omdat Hij God is, en als Priester kwam Hij om gerechtigheid te vestigen tussen God en mensen, door in gerechtigheid te betalen wat wij verschuldigd zijn aan de Eeuwige Vader. Zoals hij brood en wijn aanbood bij het Laatste Avondmaal, en dat blijft doen bij elke mis.

 1. Als Hij uniek is, is Zijn priesterschap dan nieuw?

Jezus Christus is een nieuwe Priester, omdat Hij het priesterschap van het Oude Testament vervangt (afschaft), maar het niet opvolgt, dat wil zeggen, Hij neemt de plaats ervan niet in; nee, Hij volgt het niet alleen niet op, maar Hij onderbreekt het, en, wat meer is, Hij trekt het Levitische priesterschap in – Hij schaft het af.

 1. Welke andere dingen maakt Jezus Christus nieuw door Zijn Priesterschap?

Zoals de Priester nieuw is, zo nieuw is het Offer, nieuw is het Verbond dat verzegeld is met het nieuwe Bloed, nieuw is de verzoening en de verlossing, die niet langer een loutere gestalte zijn, maar een schitterende werkelijkheid die niemand ooit kan vernietigen. Zoals de H. Irenaeus zegt, heeft Jezus Christus “door Zichzelf te geven, aan alle dingen nieuwheid gegeven”.

 1. Als het Priesterschap van Jezus uniek is, waarom zijn er dan priesters in het Nieuwe Testament?

De priesters van het Nieuwe Testament treden niet in de plaats van Jezus Christus, noch volgen zij Hem op, noch vermenigvuldigen zij Zijn priesterschap, maar zij zijn Zijn vertegenwoordigers. Met andere woorden, zij maken Christus aanwezig omdat zij handelen in persona Christi. Er is niemand in de Kerk die de opvolger van Christus is, want het is onmogelijk Hem op te volgen en bovendien onnodig, omdat zijn priesterschap eeuwig is, “levend” (Hebr. 7,25), “zonder onderbreking” (Hebr. 7,3), dat wil zeggen zonder scheuringen of insnijdingen, zonder breuken of barsten. De priesters van het Nieuwe Testament zijn opvolgers van de apostelen, maar niet van Christus. Zelfs de paus niet: hij is de opvolger van Petrus, maar van Christus is hij slechts plaatsvervanger.

 1. Wat zijn de kenmerken van de dienende priesters van het Nieuwe Testament?

Zij ook:

– zijn genomen van onder de mensen;

– zijn door God geroepen om de mensen te vertegenwoordigen in hun relatie met God;

– worden ze gewijd en gezalfd met het heilige chrisma;

– zij moeten heilig zijn volgens de wet van hun roeping;

– zij hebben een priesterlijk karakter dat in zekere zin onsterfelijk is, omdat het onuitwisbaar is;

– zij zijn ook naar de wijze van Melchisedek, een verlengstuk van de persoon en het priesterschap van Jezus Christus, zijn vertegenwoordigers op aarde en werkzaam in de persoon van Christus. Zij zijn als de oogappel van God, dat wil zeggen, zij die Hem het dierbaarst zijn: “…wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan” (Zach. 2, 8).

 1. Wordt het Priesterschap van Christus alleen in de Mis verlengd?

Het priesterschap van Christus wordt niet alleen in de mis, maar in de gehele liturgie verlengd, die “de uitoefening van het priesterschap van Jezus Christus” is. Wanneer dus iemand doopt, bevestigt, de eucharistie viert, belijdt, de zieken zalft, wijdt, huisvest, is het Christus die doopt, bevestigt, de eucharistie viert, belijdt, de zieken zalft, wijdt, huisvest.

 1. Wat is het verband tussen het priesterschap en de eucharistie?

Het priesterschap is geboren uit de Eucharistie. Wat wij zeggen van de gehele Kerk, namelijk dat zij leeft van de Eucharistie, kunnen wij ook zeggen van het priesterambt: het heeft zijn oorsprong, leeft, handelt en draagt vrucht “de Eucharistia”. “Er is geen eucharistie zonder priesterschap, zoals er ook geen priesterschap is zonder eucharistie”.

Het gewijde ambt, dat nooit kan worden herleid tot het functionele aspect, omdat het betrekking heeft op de sfeer van het “zijn”, geeft de priester de bevoegdheid te handelen “in persona Christi” en culmineert in het moment waarop hij het brood en de wijn wijdt en daarbij de gebaren en woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal herhaalt.

Voor deze buitengewone werkelijkheid blijven wij verbaasd en verbijsterd staan: met welke nederige neerbuigendheid heeft God zich met de mens willen verenigen! Als wij al ontroerd zijn voor de kribbe bij het aanschouwen van de menswording van het Woord, wat kunnen wij dan voelen voor het altaar, waar Christus zijn Offer in de tijd aanwezig maakt door de arme handen van de priester? Er rest ons niets anders dan neer te knielen en in stilte dit grote mysterie van het geloof te aanbidden.

 “Mysterium fidei”, verkondigt de priester na de wijding. Mysterie van het geloof is de Eucharistie, maar die als gevolg daarvan ook het priesterschap betreft. Het mysterie van heiliging en liefde, het werk van de heilige Geest, waardoor het brood en de wijn het lichaam en bloed van Christus worden, is ook aan het werk in de persoon van de priester op het ogenblik van de priesterwijding. Er is dus een specifieke wederkerigheid tussen de eucharistie en het priesterschap, die teruggaat tot de Bovenzaal: het zijn twee sacramenten die samen geboren zijn en onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn tot het einde van de wereld.

Litanie van Onze Heer Jezus Christus Priester en Slachtoffer

Heer, onferm u over ons. Heer, onferm u over ons.

Christus, onferm u over ons. Christus, onferm u over ons.

Heer, onferm u over ons. Heer, onferm u over ons.

Christus, aahoor ons. Christus, aahoor ons.

Christus, verhoor ons. Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God de Zoon, Verlosser van de wereld,

God, Heilige Geest,

Allerheiligste Drievuldigheid, één God,

Jezus, Priester en Slachtoffer,

Jezus, eeuwige Priester naar de ordening van Melchisedek,

Jezus, priester die God zond om de armen te evangeliseren,

Jezus, Priester die bij het Laatste Avondmaal de vorm van het eeuwige offer instelde. Jezus, Priester die bij het Laatste Avondmaal de vorm van het eeuwige offer instelde,

Jezus, Priester die altijd leeft om voor ons te pleiten,

Jezus, de paus die de Vader heeft gezalfd met de Heilige Geest en met macht,

Jezus, Paus genomen uit de mensheid,

Jezus, Paus opgericht ten gunste van de mensheid,

Jezus, Pontifex van ons geloof,

Jezus, Paus glorierijker dan Mozes,

Jezus, Paus van het ware tabernakel,

Jezus, Paus van toekomstige goede dingen,

Jezus, Pontifex van de heilige, onschuldige en reine, Jezus, Pontifex van de heilige, onschuldige en reine,

Jezus, trouwe en barmhartige Paus,

Jezus, Paus, ontvlamd door ijver voor God en voor de zielen, Jezus, Paus, volmaakt voor het toekomstige welzijn, Jezus, Paus, heilig, onschuldig en zuiver, Jezus, Paus, trouw en barmhartig,

Jezus, Paus voor altijd volmaakt,

Jezus, Paus die door uw bloed de hemelen binnentrad,

Jezus, Paus, die een nieuwe weg is ingeslagen,

Jezus, Paus die ons liefhad en ons van onze zonden waste in uw bloed,

Jezus, Paus die zichzelf aan God gaf als een offer en een slachtoffer,

Jezus, slachtoffer van God en van de mensheid,

Jezus, heilig en onbevlekt slachtoffer,

Jezus, onsterfelijk slachtoffer,

Jezus, vredevol slachtoffer,

Jezus, slachtoffer van verzoening en vrede,

Jezus, slachtoffer door wie wij toegang hebben tot God,

Jezus, Slachtoffer die leeft voor eeuwig en altijd,

Toon Uzelf voorspoedig. Vergeef ons, Jezus.

Wees barmhartig. verhoor ons, Jezus.

Van de zonde van heiligschennis, verlos ons, Jezus.

Van de geest van incontinentie,

Van oneerlijk gewin,

Van elke vlek van simonie,

Van onwaardig rentmeesterschap van de goederen van de kerk,

Van de liefde voor de wereld en zijn ijdelheden,

van een onwaardige viering van uw mysteries,

Door Uw eeuwige priesterschap,

Door de heilige zalving waarmee God de Vader u tot priester heeft gemaakt,

Door uw priesterlijke geest,

Door dat ambt waarmee gij uw Vader op aarde hebt verheerlijkt,

Door de bloedige opoffering van Uzelf, eens voor altijd, aan het kruis,

Door datzelfde offer elke dag vernieuwd op het altaar,

Door die goddelijke macht die u onzichtbaar uitoefent in uw priesters,

Dat Gij de priesterorde heilig en getrouw moge houden, wij smeken U, hoor ons.

Dat u uw volk herders geeft naar uw eigen hart,

Opdat Gij hen vervult met de geest van Uw priesterschap,

Dat de lippen van uw priesters een bron van wijsheid mogen zijn,

Dat U trouwe werkers in Uw oogst stuurt,

Dat Gij de uitdelers van Uw geheimen zult vermenigvuldigen,

Dat Gij hen moge toestaan te volharden in het doen van Uw wil,

Dat U hun zachtmoedigheid in het dienen, voorzichtigheid in het handelen en standvastigheid in het gebed moge schenken,

Dat u door hen de devotie tot het Heilig Sacrament overal mag bevorderen,

Dat u degenen die u goed gediend hebben, in uw vreugde mag ontvangen,

Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, vergeef ons, Heer.

Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, hoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Jezus, Priester, aanhoor ons.

Jezus, Priester, verhoor ons.

Reacties zijn gesloten.