Ga naar de inhoud

LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

 

Christus, aanhoor ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons.

Christus, verhoor ons.

 

God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de Wereld, ontferm U over ons.

God, Heilige Geest, ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

 

Bloed van Christus, enige Zoon van de eeuwige Vader, verlos ons.

Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God, verlos ons.

Bloed van Christus, van het nieuw en eeuwig verbond, verlos ons.

Bloed van Christus, over de aarde uitgestort tijdens de doodstrijd, verlos ons.

Bloed van Christus, vloeiend bij de geseling, verlos ons.

Bloed van Christus, sijpelend bij de doornenkroning, verlos ons.

Bloed van Christus, vergoten op het kruis, verlos ons.

Bloed van Christus, losprijs van ons heil, verlos ons.

Bloed van Christus, zonder hetwelk geen vergeving mogelijk is, verlos ons.

Bloed van Christus, Eucharistisch voedsel en zuivering van de zielen, verlos ons.

Bloed van Christus, stroom van barmhartigheid, verlos ons.

Bloed van Christus, overwinning over de duivelen, verlos ons.

Bloed van Christus, sterkte van de martelaren, verlos ons.

Bloed van Christus, kracht van de belijders, verlos ons.

Bloed van Christus, bron van maagdelijkheid, verlos ons.

Bloed van Christus, steun van hen die in gevaar zijn, verlos ons.

Bloed van Christus, verkwikking van hen die lijden, verlos ons.

Bloed van Christus, troost in tranen, verlos ons.

Bloed van Christus, hoop van de boetvaardigen, verlos ons.

Bloed van Christus, hulp van de stervenden, verlos ons.

Bloed van Christus, vrede en zoetheid van de harten, verlos ons.

Bloed van Christus, onderpand van eeuwig leven, verlos ons.

Bloed van Christus, dat de zielen uit het vagevuur bevrijdt, verlos ons.

Bloed van Christus, alle eer en lof overwaardig, verlos ons.

 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

 

Heer, kom uw dienaren te hulp.
Die gij vrijgekocht hebt met uw Kostbaar Bloed.

 

Laten wij bidden.
Almachtige, eeuwige God, uw Zoon heeft zich op het Kruis geofferd om ons leven te geven en met ons een nieuw verbond te sluiten, bezegeld door zijn Kostbaar Bloed. Niet is voor ons meer waardevol dan dat Bloed dat wij vereren. Wij bidden U nederig, ons in ons leven van elke dag iets mede te geven van uw liefde. Door Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

P. Johannes Paulus II: Blijft u onverschillig?

BOODSCHAP VAN PAUS JOHANNES PAULUS II VOOR DE XXI WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN (1984)

(…) Ik richt me vooral tot jullie, lieve jonge mannen en vrouwen, jong en minder jong, die op het beslissende moment van jullie keuze staan. Ik zou ieder van jullie persoonlijk willen ontmoeten, jullie bij naam willen noemen, van hart tot hart met jullie willen spreken over dingen die uiterst belangrijk zijn, niet alleen voor jullie individueel, maar voor de hele mensheid.

Ik zou ieder van jullie willen vragen: Wat ga je doen met je leven? Wat zijn je plannen? Heb je er ooit aan gedacht om je leven helemaal aan Christus te geven? Denk je dat er iets groters kan zijn dan Jezus naar de mensheid te brengen en de mensheid naar Jezus?

(…) Het is duidelijk dat bidden voor roepingen niet alleen betekent zorgen voor de roepingen van anderen. Voor iedereen, maar vooral voor jou, betekent het dat je je direct toewijdt, dat je je beschikbaarheid aanbiedt aan Christus. Jullie weten dat Hij jullie nodig heeft om het verlossingswerk voort te zetten, dus zullen jullie onverschillig en inert blijven?

Vandaag de dag, beste jonge mensen, proberen vele stemmen je geweten binnen te dringen. Hoe kun je de Stem onderscheiden die werkelijk zin geeft aan je leven? Jezus laat zich voelen in stilte en in gebed. In dit klimaat van intimiteit met Hem zal ieder van jullie de zachte maar krachtige uitnodiging van de Goede Herder kunnen waarnemen die tot jullie zegt: “Volg Mij” (vgl. Mc 2,14; Lc 5,27).

Velen van jullie zijn geroepen om het priesterschap van Jezus uit te dragen; vele anderen zijn geroepen om zich volledig aan Hem te geven door een kuis, arm en gehoorzaam leven te leiden; velen zijn geroepen om als missionarissen uit te gaan naar alle continenten. Veel jonge vrouwen zijn geroepen om hun exclusieve liefde aan Christus aan te bieden, de enige Bruidegom van hun leven. Elke roeping van Christus is een uniek en onherhaalbaar liefdesverhaal.

Wat is jouw antwoord, ontbreekt het je aan moed om ja te zeggen, voel je je eenzaam, vraag je je af of het mogelijk is om je helemaal en voor de rest van je leven toe te wijden aan het volgen van Jezus?

Als Hij je roept en tot Zich trekt, wees er dan zeker van dat Hij je niet in de steek zal laten. We lezen vaak in het evangelie: “Wees niet bang” (vgl. Mt 14,27; Mc 6,50); “Ik zal jullie niet als wezen achterlaten” (Joh 14,18). Dit betekent dat Hij onze moeilijkheden kent en degenen die geroepen zijn kracht en moed geeft om ze te overwinnen. Jezus is alles in ons leven; vertrouw daarom op Hem!

Moeder van priesters zijn

        Achter elke priester staat een moeder; een moeder die hem baarde, die hem voedde, die hem zijn eerste stappen leerde zetten en die hem uiteindelijk aan de Heer gaf. Dit alles maakt de moeder van een priester begiftigd met een bijzondere waardigheid; want zij is niet de moeder van zomaar een man, maar zij is de moeder van een man die bij het bestijgen van het altaar in waardigheid alle koningen van de aarde en de engelen van de hemel overtreft, omdat hij werkt in de persoon van Christus.

        Deze waardigheid van de moeder van de priester kan op een bijzondere manier gezien worden in een vrome traditie die plaatsvindt op de dag van de wijding van haar zoon. Wanneer een priester wordt gewijd, zalft de bisschop zijn handen met heilig chrisma als teken van zijn speciale deelname aan het priesterschap van Christus. Daarna worden de met heilig chrisma gezalfde handen gereinigd met een kelkdoekje van linnen die aan de moeder van de nieuwe priester wordt gegeven. De moeder van de priester moet deze doek bewaren tot de dag van zijn dood om ermee begraven te worden. Volgens dit oude gebruik, wanneer de moeder voor het goddelijke tribunaal verschijnt en Christus haar ondervraagt en zegt: “Ik heb je leven gegeven, wat heb je mij gegeven? Ze zal het kelkdoekje overhandigen en antwoorden: “Ik heb u mijn zoon als priester gegeven”. En daarom zal Christus haar bijzondere barmhartigheid tonen.

        Alles wat gezegd werd, had betrekking op het vleselijk moederschap. Het is duidelijk dat niet elke vrouw de vleselijke moeder van een priester kan zijn, alleen die bevoorrechte vrouwen die God van eeuwigheid heeft uitgekozen om zijn priesters ter wereld te brengen. Maar we moeten zeggen dat er ook een ander moederschap is dat binnen het bereik van elke vrouw ligt, het geestelijk moederschap. Door te bidden kan elke vrouw priesters verwekken en ondersteunen. Elke priesterroeping vindt haar oorsprong in gebed: “Bidt dan de Heer van de oogst om arbeiders uit te zenden in zijn oogst” (Lc 10,3). Zo heeft Christus het verordendt; en zoals de priester de macht heeft om het brood en de wijn te transsubstantiëren” in het lichaam en bloed van Christus. Op dezelfde manier kan elke vrouw door haar gebed een gewone man in een priester veranderen.

        Daarom is het door het gebed dat elke vrouw priesters kan verwekken en zo de moeder kan worden van zoveel priesters. Een duidelijk voorbeeld hiervan was de heilige Theresia van het Kind Jezus, van wie we met volledige zekerheid kunnen zeggen dat ze de moeder was van vele priesters, omdat ze haar hele leven wijdde aan het bidden voor priesters. De heilige zei dat ze de Karmel was binnengegaan “om zielen te redden en vooral om voor priesters te bidden”. In haar brieven aan haar zus Celina benadrukt ze dit idee voortdurend: “Ik voel dat Jezus ons beiden vraagt om zijn dorst te lessen door hem zielen te geven, vooral de zielen van priesters”; “Celina, laten we bidden voor priesters, ja, laten we bidden voor hen! Laten we ons leven aan hen wijden”; “Dit jaar moeten we veel priesters smeden die weten hoe ze van Jezus moeten houden!”; “Celina, liefje, wat ik je te zeggen heb is altijd hetzelfde: laten we bidden voor priesters!

       Ieder van jullie is ook geroepen om een moeder van priesters te worden, of je nu getrouwd, vrijgezel of non bent. Priesters verwekken en ondersteunen door gebed is de edelste daad waaraan een vrouw zich kan wijden. Als het waar is dat ze met een geestelijk moederschap op het moment van sterven geen kelkdoekje zullen hebben om aan Christus te geven, dan zullen ze aan de andere kant met het volste vertrouwen in de goddelijke barmhartigheid kunnen zeggen: “Ik heb mezelf toegewijd om voor jullie priesters te bidden”.

P. Francisco Javier de Igarzábal, IVE