Ga naar de inhoud

Gebed voor de heiliging van priesters (Z.H. Pius XII)

O Jezus, Eeuwige Paus, Goede Herder, Bron van leven, die ons door de bijzondere vrijgevigheid van uw allerliefste Hart onze priesters heeft geschonken opdat wij de heiligingsprojecten die uw genade in onze zielen inspireert ten volle zouden kunnen volbrengen; wij smeken u: kom en help hen met uw barmhartige bijstand.

Wees in hen, o Jezus, levend geloof in hun werken, onwankelbare hoop in hun beproevingen, vurige liefde in hun voornemens. Moge Uw woord, straal van eeuwige Wijsheid, door voortdurende meditatie de dagelijkse voeding zijn van hun innerlijk leven. Moge het voorbeeld van Uw leven en Lijden vernieuwd worden in hun gedrag en lijden voor ons onderwijs, en verlichting en steun in ons verdriet.

Geef hen, o Heer, om los te staan van alle aardse belangen en alleen uw grotere glorie te zoeken. Geef hen om trouw te zijn aan hun plichten met een zuiver geweten tot hun laatste adem. En wanneer zij met de dood van het lichaam de goed uitgevoerde taak in uw handen overdragen, geef hen dan, Jezus, U die hun Meester op aarde was, de eeuwige beloning: de kroon van gerechtigheid in de luister van de heiligen.

Amen.

Johannes Paulus II: “Uw Koninkrijk kome”

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID PAUS JOHANNES PAULUS II VOOR DE XXXVI WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN (1999)

De aanroep “Uw Koninkrijk kome” roept op tot bekering en herinnert ons eraan dat de aardse reis van de mens in het teken moet staan van het dagelijks zoeken naar het koninkrijk van God vóór en boven alles. Het is een aanroeping die ons uitnodigt om de wereld van de verdwijnende woorden te verlaten om, ondanks alle moeilijkheden en tegenstand, edelmoedig de verplichtingen aan te gaan waartoe de Heer ons oproept.

De Heer vragen “Uw Rijk kome” houdt ook in dat men het Vaderhuis als zijn eigen woonplaats beschouwt, dat men leeft en handelt volgens de stijl van het Evangelie en liefheeft in de Geest van Jezus; het betekent tegelijkertijd ontdekken dat het Koninkrijk een “klein zaadje” is, begiftigd met een onvermoede volheid van leven, maar voortdurend blootgesteld aan het risico om verworpen en vertrapt te worden.

Mogen zij die geroepen zijn tot het priesterschap of tot het godgewijde leven het zaad van de roeping dat God in hun hart heeft gelegd, met gulle bereidheid aanvaarden. De Vader nodigt hen uit om Christus met een onverdeeld hart te volgen en vreugdevolle en vrije apostelen van het Koninkrijk te zijn. In hun gulle antwoord op de uitnodiging zullen ze het ware geluk vinden waar hun hart naar verlangt.