Nieuwbrief Juni 2022

Litanie van het Heilig Hart van Jezus

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

 

Christus, aanhoor ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons.

Christus, verhoor ons.

 

God, hemelse Vader,

ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld,

ontferm U over ons.

God, Heilige Geest,

ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God,

ontferm U over ons.

 

Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, in de schoot van de Moedermaagd door de Heilige Geest gevormd,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, met het Woord van God zelfstandig verenigd,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, van oneindige majesteit,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, heiligdom van God,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, huis van God en deur van de hemel,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, brandoven van liefde,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, waarin rechtvaardigheid en liefde wonen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, afgrond van alle deugden,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, allerlofwaardigst,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, waarin al de schatten van wijsheid en wetenschap zijn,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, in wie de Vader zijn welbehagen stelt,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, uit wiens volheid wij allen ontvangen hebben,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, geduldig en allerbarmhartigst,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, mild voor allen die U aanroepen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, bron van leven en heiligheid,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, zoenoffer voor onze zonden,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, verzadigd van versmadingen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, om onze zonden vermorzeld,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, met de lans doorstoken,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, bron van alle troost,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, zaligheid van hen die op U hopen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, hoop van hen die in U sterven,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle Heiligen,

ontferm U over ons.

 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

ontferm U over ons.

 

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart.

Maak ons hart gelijkvormig aan Uw Hart.

 

Laten wij bidden.

Almachtige en eeuwige God, zie neder op het Hart van Uw allerliefste Zoon, en op de lofzeggingen en voldoeningen, die Hij U in naam van de zondaars opdraagt.  Laat U verzoenen en verleen vergiffenis aan hen die Uw barmhartigheid afsmeken, in de naam van diezelfde Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in alle eeuwigheid.

Amen.

Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus, door H. Johannes Paulus II

Heer Jezus Christus, Verlosser van het menselijk geslacht, wij wenden ons tot uw allerheiligst Hart met nederigheid en vertrouwen, met eerbied en hoop, met een diep verlangen om u eer, glorie en lof te geven. Heer Jezus Christus, Redder van de wereld, wij danken U voor alles wat U bent en alles wat U doet. Heer Jezus Christus, Zoon van de Levende God, wij loven U voor de liefde die U hebt geopenbaard door Uw Heilig Hart, dat voor ons werd doorboord en de bron van onze vreugde is geworden, de bron van ons eeuwig leven. Verzameld in Uw naam, die boven alle namen is, wijden wij ons aan Uw allerheiligst Hart, waarin de volheid van waarheid en liefde woont. Door ons aan U toe te wijden, hernieuwen wij, gelovigen (persoon of plaats), ons verlangen om met liefde te beantwoorden aan de rijke uitstorting van Uw barmhartige en volle liefde. Heer Jezus Christus, Koning der Liefde en Vredevorst, regeer in onze harten en in onze huizen. Overwin alle machten van de boze en leid ons om te delen in de overwinning van uw Heilig Hart. Mogen wij allen u, de Vader en de Heilige Geest, de enige God die leeft en regeert voor eeuwig en altijd, verkondigen en eren! Amen.

 

(Uitgesproken ter gelegenheid van een reis naar India, 1986)

Gebed van de Heilige Johannes Paulus II, voor roepingen

Jezus, Zoon van God, in wie de volheid van de Godheid woont, die alle gedoopten oproept om “de diepte in te gaan” op de weg van heiligheid, wek in de harten van de jongeren een verlangen om in de wereld van vandaag getuigen te zijn van de kracht van uw liefde. Vul hen met uw Geest van kracht en voorzichtigheid, opdat zij hun ware wezen en hun ware roeping mogen ontdekken. Verlosser van de mensheid, door de Vader gezonden om de barmhartige liefde te openbaren, geef aan uw Kerk de gave van jonge mensen die bereid zijn de diepte in te gaan, om onder hun broeders en zusters een manifestatie te zijn van uw aanwezigheid die vernieuwt en redt. Allerheiligste Maagd, Moeder van de Verlosser, zekere gids op de weg naar God en de naaste, die zijn woorden bewaarde in het diepst van uw hart, bescherm gezinnen en christelijke gemeenschappen met uw moederlijke voorspraak, opdat zij adolescenten en jongeren helpen om ruimhartig gehoor te geven aan de roeping van de Heer. Amen.

11 augustus 2004

Reacties zijn gesloten.