Ga naar de inhoud

Kruisweg voor roepingen

“Niemand kan het kruis van Jezus aanraken zonder er iets van zichzelf in achter te laten en zonder iets van het kruis van Jezus in zijn eigen leven te brengen.”

Paus Franciscus, Wereldjongerendag, 2013

VOORBEREIDEND GEBED

Barmhartige God, ieder van ons is geroepen om een discipel te zijn van Uw Zoon Jezus door het sacrament van het doopsel. Wij zijn gezonden om het evangelie te verkondigen, om het goede nieuws van uw reddende liefde te delen. Hoor ons gebed als wij mediteren over de verlossende roeping van Christus, die mannen en vrouwen blijft oproepen om alles en iedereen met U te verzoenen. Wij danken U voor het mysterie van elke roeping en bidden voor allen die gehoor hebben gegeven aan Uw oproep. Zend Uw Heilige Geest over alle gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Trek vele jonge mannen en vrouwen aan om zich van ganser harte toe te wijden aan de liefde van Christus en Zijn Kerk op aarde. Amen.

 

Eerste statie: JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD

V: Wij aanbidden u Christus en wij zegenen u (kniebuiging).

A: Want door uw Heilig Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe Jezus, nadat hij gegeseld en met doornen gekroond was, ten onrechte werd veroordeeld door Pilatus om te sterven aan het kruis.

 

Antwoord: Jezus, wij vragen U om vandaag jonge mannen en vrouwen te roepen om openlijk Uw uitnodiging aan te nemen om U meer van nabij te volgen, ondanks wat anderen misschien denken of zeggen. Geef hun een passie om door Uw liefde uit te reiken naar de noden van hun broeders en zusters zonder de kosten te tellen of te berekenen.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

TWEEDE STATIE: JEZUS DRAAGT ZIJN KRUIS

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

A: Want door uw Heilig Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Denk aan Jezus toen hij deze weg bewandelde met het kruis op zijn schouders, aan ons denkend en zijn Vader de dood aanbiedend die hij voor ons zou lijden.

 

Antwoord: Jezus, help hen die U roept het kruis te zien als een symbool van verbondenheid met U. Geef hun de kracht en de gretigheid om hen te dienen die gebukt gaan onder pijn, verdriet, verwarring. Mogen zij trouwe getuigen zijn en mogen wij door de kruisen van het dagelijks leven heen, komen tot een nieuw leven dat geworteld is in U.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

DERDE STATIE: JEZUS VALT VOOR DE EERSTE KEER

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

A: Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Denk na over de mogelijkheid van Jezus’ eerste val. Het bloedverlies van de geseling en de doornenkroning hadden hem zo verzwakt dat hij nauwelijks kon lopen. Terwijl de soldaten hem wreed sloegen, viel hij onder het gewicht van zijn kruis.

 

Antwoord: Jezus, laat hen die U hebt geroepen weten dat zij niet volmaakt hoeven te zijn. Mogen zij openstaan voor Uw transformerende genade die meer kan bewerkstelligen dan iemand zich kan voorstellen. Geef degenen die Uw oproep tot het priesterschap en het godgewijde leven beantwoorden een diep vertrouwen dat U zult voltooien wat U in hen begonnen bent.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

VIERDE STATIE: JEZUS ONTMOET ZIJN BEDROEFDE MOEDER

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Denk na over hoe de Zoon Zijn Moeder ontmoette op Zijn weg naar Golgotha. Jezus en Maria keken elkaar aan en hun blikken werden als zovele pijlen die de harten verwondden die zo veel van elkaar hielden.

 

Antwoord: Jezus, geef mannen en vrouwen het verlangen om Uw Moeder te leren kennen en in hun gebed over de Heilige Schrift een vrouw te vinden van geloof, hoop en liefde wier roeping een voorbeeld is voor alle jongeren. Ouders helpen roepingen in hun eigen gezin en in hun parochie te bevorderen en te ondersteunen.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

VIJFDE STATIE: SIMON VAN CYRENE HELPT JEZUS HET KRUIS TE DRAGEN

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe zwak en vermoeid Jezus was. Bij elke stap stond hij op het punt te sterven. Uit vrees dat Hij op de weg zou sterven, terwijl zij wilden dat Hij de beruchte kruisdood zou sterven, dwongen zij Simon, de Cyrenees, Hem te helpen het kruis van Onze-Lieve-Heer te dragen.

 

A: Jezus, zend Uw genade over hen die U roept tot leiderschapsposities binnen Uw Kerk. Help hen om de gaven van anderen te aanvaarden en te bevestigen in de verkondiging van Uw waarheid en om uit te reiken in opofferend dienstbetoon.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

ZESDE STATIE: VERONICA VEEGT HET GEZICHT VAN JEZUS AF

V: Wij aanbidden U Christus en wij zegenen U (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Denk aan de mogelijkheid van het medeleven van de heilige vrouw, Veronica. Toen zij Jezus zo angstig zag, haar gezicht badend in zweet en bloed, gaf zij Hem haar sluier. Jezus veegde Zijn gezicht af en liet op de doek de beeltenis van Zijn heilig gelaat achter.

 

Antwoord: Jezus, roep vele mannen en vrouwen om Uw gelaat te kunnen zien in allen die zij ontmoeten. Help Uw dienaren om werkelijk te begrijpen dat het goede dat aan de minsten van Uw broeders en zusters wordt gedaan, aan U is gedaan.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

ZEVENDE STATIE: JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE KEER

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

A: Want door uw Heilig Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe Jezus’ tweede val de pijn van alle wonden van het hoofd en de ledematen van Zijn lichaam vernieuwt.

 

Antwoord: Jezus, help hen die U roept tot het priesterschap en het godgewijde leven om hun eigen beperkingen en de beperkingen van anderen te aanvaarden, steeds vertrouwend op Uw genadevolle barmhartigheid. Help hen om in deze donkere tijden vooral die mensen te bereiken die de wereld “gevallen” noemt, die verslaafd, gevangen, arm, bejaard of in slechte gezondheid zijn.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

ACHTSTE STATIE: JEZUS ONTMOET DE VROUWEN VAN JERUZALEM

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe de vrouwen weenden van medelijden toen zij Jezus zo bedroefd zagen en druipend van het bloed terwijl Hij langs de weg liep. Jezus zei tegen hen: “Ween niet zozeer om Mij, maar om jullie kinderen.

 

Antwoord: Jezus, verwijder de vooroordelen of vooringenomenheid van alle gelovigen, vooral van hen die U hebt geroepen om met U mee te gaan als priester of gewijde religieus. Mogen zij zien dat alle mensen naar Uw beeld en gelijkenis zijn geschapen, zowel mannen als vrouwen, ongeacht ras of culturele achtergrond. Mogen hun woorden en voorbeeld altijd spreken van gerechtigheid, barmhartigheid en de liefde van Christus.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

NEGENDE STATION: JEZUS VALT VOOR DE DERDE KEER

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe Jezus de derde keer viel. Hij was uiterst zwak en de wreedheid van zijn beulen was buitensporig. Hij probeerde zijn pas te versnellen, hoewel hij nauwelijks de kracht had om te bewegen.

 

Antwoord: Jezus, help hen die U roept te weten dat alle roepingen vol genade zijn, dat priesters, zusters, broeders, diakens, godgewijde mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, allen door God bevoorrecht zijn. Geef hun het inzicht dat niets hen van Uw liefde kan scheiden, en dat U actief aanwezig bent in de hele wereld.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

TIENDE STATIE: JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN ONTDAAN

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe Jezus van zijn kleren werd ontdaan. Het ondergoed kleefde aan zijn gescheurd vlees.

Het onderkleed kleefde aan zijn gescheurd vlees en de soldaten rukten het zo ruw af dat de huid meeging. Heb medelijden met uw Verlosser die zo wreed behandeld is.

 

Antwoord: Jezus, geef dat allen die geroepen worden tot het priesterschap en het godgewijde leven zich mogen bekleden met oprecht medeleven, nederigheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en geduld, vergevingsgezindheid en dankbaarheid… en boven al deze deugden, mogen zij de liefde aantrekken. Mogen zij begrijpen dat hun beroepskeuze het diepste antwoord is op Uw liefde.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

DE ELFDE STATIE: JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe Jezus zijn armen uitstrekte en aan zijn eeuwige Vader het offer bracht van zijn hele leven voor onze verlossing. Ze spijkerden zijn handen en voeten, en toen, terwijl ze het kruis ophieven, lieten ze hem sterven.

 

A: Jezus, prent de jongeren van vandaag een diep verlangen in om een verschil te maken in de wereld, koste wat het kost. Moge het voorbeeld van de moed van de moderne martelaren hen inspireren om de uitdagingen van het leven aan te gaan met geloof, hoop en liefde. Vul hen met Uw aanwezigheid en de genade om te beantwoorden aan Uw oproep om “uit te gaan in de hele wereld en het Goede Nieuws te verkondigen”.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

DE TWAALFDE STATIE: JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe Jezus, na drie uur doodsstrijd aan het kruis, ten slotte door het lijden wordt overweldigd en, terwijl Hij zich overgeeft aan het gewicht van zijn lichaam, het hoofd buigt en sterft.

 

Antwoord: Jezus, geef aan allen die nadenken over hun roeping een diepe liefde tot de Eucharistie, het Heilig Sacrament van Uw passie, dood en verrijzenis. Mogen zij in de Mis een dagelijkse vernieuwing vinden van hun uitnodiging om hun leven te leven door U, met U en in U, en daarbij eer en glorie te geven aan God, onze Vader.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

DERTIENDE STATIE: JEZUS WORDT VAN HET KRUIS WEGGENOMEN

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe Onze Lieve Heer, nadat hij van het kruis was gehaald en in de armen van zijn bedroefde Moeder was gelegd, Hem teder ontving en Hem dicht tegen haar borst drukte. Haar verdriet was zo groot, dat het was alsof een zwaard ook haar hart had doorboord.

 

A: Jezus, raak de geesten en harten aan van hen die U roept om Gods volk te dienen. Vervul hen met de zekerheid van de liefde en zorg van onze gezegende Moeder, vooral nu zij groeien om hun roeping te omhelzen. Stel hen in staat gehoor te geven aan Uw oproep, zodat zij Uw verlossende aanwezigheid kunnen brengen in een verontruste en angstige wereld die hongert naar Uw waarheid.

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

VEERTIENDE STATIE: HET LICHAAM VAN JEZUS WORDT BEGRAVEN

 

V: Wij aanbidden u, Christus, en wij zegenen u (kniebuiging).

Want door uw Heilige Kruis hebt u de wereld verlost.

 

V: Bedenk hoe de discipelen het lichaam van Jezus droegen voor de begrafenis, terwijl zijn Heilige Moeder met hen meeging en het met haar eigen handen in het graf schikte. Toen sloten zij de tombe en allen vertrokken.

 

Antwoord: Wij danken U, Jezus, voor de oneindige macht die Uw dood en verrijzenis heeft gebracht om onze zielen te redden en te genezen. Wij danken U voor hen die U in de afgelopen 2000 jaar hebt geroepen, de mannen en vrouwen die formeel hun leven wijden aan de opbouw van Uw Kerk. Wij bidden voor alle seminaristen, mannelijke en vrouwelijke religieuzen in opleiding. Mogen alle jonge mannen en vrouwen oprecht nadenken over het leven van de heiligen, en heroïsche priesters, religieuzen en lekenpredikanten leren kennen die trouw ingaan op de uitnodiging van Christus om “te gaan en Hem te volgen!”

(Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader…)

 

GEBED TOT DE GEKRUISIGDE JEZUS CHRISTUS

Mijn goede en lieve Jezus, ik kniel voor U neer en vraag U met alle vurigheid om in mijn hart een diep en levend geloof, hoop en naastenliefde te graveren, met waarachtig berouw over mijn zonden en een vast voornemen om mij te verbeteren.

Als ik over Uw vijf wonden nadenk en er met diep medelijden en smart over mediteer, herinner ik mij de woorden die de profeet David lang geleden over U heeft gezegd: “Zij hebben Mijn handen en Mijn voeten doorboord, al Mijn beenderen kunnen geteld worden.”