Ga naar de inhoud

Gebed voor de zeven gaven van de Heilige Geest

“O Heilige Geest, vul mijn ziel opnieuw met de overvloed van uw gaven en vruchten.

Geef dat ik mag weten, met de gave van wijsheid, dat ik deze smaak heb voor de dingen van God die mij zal doen afkeren van aardse dingen.

Moge hij met de gave van het verstand met levend geloof het belang en de schoonheid van de christelijke waarheid weten te zien.

Moge hij met de gave van raad de meest bevorderlijke middelen gebruiken om mij te heiligen, te volharden en mij te redden.

Moge de gave van Kracht mij in staat stellen alle hindernissen te overwinnen in de geloofsbelijdenis en op de weg van het heil.

Moge hij met de gave van de wetenschap een duidelijk onderscheid weten te maken tussen goed en kwaad, het valse van het ware, en de misleidingen van de duivel, van de wereld en van de zonde.

Moge hij met de gave van barmhartigheid God liefhebben als Vader, Hem dienen met vurige toewijding en barmhartig zijn jegens zijn naaste.

Laat hem tenslotte, met de gave van de vreze Gods, het grootste respect en de grootste eerbied hebben voor de geboden van God, en zorg ervoor dat hij Hem nooit met zonde beledigt.

Vervul mij bovenal met uw goddelijke liefde; Laat het de drijfveer zijn van mijn hele geestelijk leven; Vervuld van zalving, moge ik weten hoe ik de schoonheid van uw leer, de goedheid van uw voorschriften en de zoetheid van uw liefde moet onderwijzen en begrijpen, althans door mijn voorbeeld.

Amen.”