Ga naar de inhoud

DE PRIESTERLIJKE KRUISWEG

VOORBEREIDEND GEBED

 Almachtige God de Vader, met de genade van de Heilige Geest wil ik uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, Priester en Slachtoffer, vergezellen op de kruisweg en nadenken over zijn offer en overgave, zijn offer en toewijding voor de heiliging van de priesters. Hoor mijn gebed voor hen en voor allen die zich voorbereiden op de priesterwijding, dat zij zich mogen offeren en geven, offeren en heiligen en als “andere christenen” gewijd mogen worden, en dat uw Kerk door hen leven en heiligheid mag ontvangen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Statie 1 – Jezus wordt ter dood veroordeeld

Heer, vandaag wordt U veroordeeld in de priesters die tot verachting worden gebracht en sommigen zelfs tot de dood.  Geef dat ik de schanddaden die U in hen ontvangt mag goedmaken door eerbied, gehoorzaamheid en liefde te tonen voor het priesterschap dat U hen hebt toevertrouwd. Onze Vader…

Statie II – Jezus draagt het kruis

Door het kruis te omhelzen nam U de last op uw die uw priesters moesten dragen. Heer, moge hun kruis voor hen draaglijk zijn, dank zij U en de uwe, want het kruis is en blijft het merkteken en de waarborg van het priesterschap dat aan uw kruis werd voltrokken en dat in hen zal worden vervuld. Onze Vader…

Statie III – Jezus valt voor de eerste keer

Onder het gewicht van het hout en tegen de grond gedrukt, staat U op, O Heer. Laat uw priesters, die ook belast zijn met onze ellende, niet vallen. Moedig hun zwakheden aan en bescherm hen die op het punt staan het priesterschap te ontvangen, opdat zij met U het altaar mogen bereiken. Onze Vader…

Statie IV – Jezus ontmoet zijn moeder

Moeder, uw blik verlichtte het lijden van Christus de Priester die opging naar Golgotha. Geef dat ons heilig leven de priesters mag bemoedigen in hun trouw en dat de seminaristen onder uw barmhartige ogen gesteund mogen worden in hun roeping. Onze Vader…

Statie V – Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Ze zochten iemand die U zou helpen het kruis tot het einde te dragen. Heer, wanneer het gewicht van hun kruis uw priesters zo onder druk zet dat zij voelen dat zij de weg niet helemaal kunnen gaan, geef dan dat ook wij het kruis mogen dragen en de hele weg naar uw altaar mogen afleggen. Onze Vader…

 Statie VI – Veronica droogt het gelaat van Jezus

De vrouw die uw gezicht afdroogde hield uw “ware icoon” in haar handen. Zoals U het beeld bent van de Vader, zo zijn de priesters uw beeld in de Kerk. Jezus, moge ons gebed hen helpen zich aan U te configureren, en Uw beeld ook in onze harten tekenen. Onze Vader…

Statie VII – Jezus valt voor de tweede keer

Heer, U valt opnieuw onder het gewicht van het kruis en van onze zonden. Maar liefdevol staat U op met de bereidheid van de goede herder. Moge uw kracht, en het vertrouwen dat uw priesters in u hebben gesteld, uw hen altijd verheffen zoals u uw vertrouwen in hen hebt gesteld. Onze Vader…

Statie VIII – Jezus troost de wenende vrouwen

Ondanks lijden en kwelling vergeet U uwzelf om die moeders en vrouwen te troosten die medelijden met U hadden. Heer, enige Meester, moge uw priesters tot zelfvergetelheid komen ten behoeve van het deel van de Kerk dat aan hen is toevertrouwd. Onze Vader…

 Statie IX – Jezus valt voor de derde keer

Nogmaals valt U op de grond. O Jezus, wanneer uw priesters, vermoeid en afgemat door apostolische inspanning, niet meer in staat zijn, gedenk hen dan opdat zij, weer op de been, U steeds dichter zullen volgen. Ontvang mijn leven voor hen, zodat ze met U het Calvarie kunnen bereiken. Onze Vader…

 Station X – Jezus wordt van zijn kleren ontdaan

Ze hebben U van uw kleren ontdaan, het laatste wat U had. Heer, mogen priesters, als uw ware leerlingen, onthecht en edelmoedig in hun leven, met uw woord, in aanbidding en heiliging en in pastorale zorg, hun broeders heiligen. Onze Vader…

Statie XI – Jezus wordt gekruisigd

U hebt zachtmoedig uw armen uitgestrekt aan het kruis, dat de uitdrukking is van uw liefde en ons teken van verlossing. Geef, o Heer, aan uw Kerk, heilige en wijze priesters, dat zij ons in woord en daad mogen aansporen tot waardering en dankbaarheid voor het kruis voor de verlossing van de wereld. Onze Vader…

Statie XII – Jezus, onze verlosser, sterft aan het kruis

Christus, Hogepriester, op het altaar van het kruis hebt u uw offer volbracht en uw leven gegeven opdat wij leven zouden hebben. Mogen uw priesters uw leven doorgeven aan de wereld, terwijl zij delen in uw unieke priesterschap. Geef hun de genade om dit te weten en zich dagelijks met U te willen opofferen. Onze Vader…

Statie XIII – Jezus wordt van het kruis genomen

In uw maagdelijke handen, Moeder van Christus de Priester, is het ongeschonden slachtoffer gelegd, onze Heer, Herder en Lam. Bewaar, Moeder, uw priesterzonen, totdat, het offer van hun leven volbracht is, u kunt hen ontvangen en hen, met Christus, voor de Vader brengen. Onze Vader…

Statie XIV – Jezus wordt in het graf gelegd

Heer, uw lichaam blijft in het graf in afwachting van de verrijzenis die het Pasen van de nieuwe schepping vervult met Leven en Heiligheid. Mogen uw priesters met hun leven een spoor van genade en heiligheid nalaten, opdat wij tot U mogen komen in heerlijkheid. Onze Vader…

Onze Vader, Wees gegroet en Glorie aan de Vader…

 SLOTGEBED

 O Jezus, eeuwige Priester die Uzelf aan het kruis aan de Vader offerde als een verzoenend slachtoffer voor onze verlossing en die Uzelf blijft offeren op het altaar door Uw priesters, heilig hen in waarheid zodat zij, verenigd met U, Priester en Slachtoffer, in hun dienst aan de Kerk ons kunnen heiligen tot de glorie van God. Amen.